• Nederlands

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING VAN ROODENBERG STAALKABELS B.V.

Roodenberg Staalkabels B.V., gevestigd aan Zandvoortstraat 80, 1976 BN IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:
Roodenberg Staalkabels B.V.
Zandvoortstraat 80
1976 BN IJmuiden +31 255 534634
www.roodenberg.nl

Dhr. Hol is de Functionaris Gegevensbescherming van Roodenberg Staalkabels B.V. Hij is te bereiken via d.hol@roodenberg.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Roodenberg Staalkabels B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW gegevens
Welke hiervan wij verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben;
– Als uw klant of leverancier bent bij ons, de contactgegevens; voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
– Als uw klant of leverancier bent bij ons, de aankoop- en offertehistorie.
– Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventuele diploma’s en mogelijke andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.
– Als u bij ons in dienst bent, vragen wij uw contactgegevens, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en het BSN-Nummer.

Financiële gegevens
Als u klant bent van ons, gebruiken wij uw rekeningnummer t.b.v. de identificatie van betalingen áán ons. Bent u leverancier dan gebruiken wij uw rekeningnummer t.b.v. betalingen áán u. Bent u werkzaam voor ons dan gebruiken wij uw rekeningnummer t.b.v. de uitbetaling van salarissen en/of vergoedingen.

Gegevens over contacten met ons
Wij verwerken gegevens over contacten welke u met ons heeft gehad. Dit betreft de aard van het contact, de datum van het contact en de manier van contact. Wij gebruiken deze gegevens om te zien waar we eerder met u contact over hebben gehad. Zo kunnen wij u beter en gerichter te woord staan.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roodenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Roodenberg Staalkabels B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Roodenberg Staalkabels B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Debiteuren- en crediteurenadministratie – 7 jaar
Salarisadministratie – 7 jaar
Klantcontactmanagement – 4 jaar na laatste contact
Leverancierscontactmanagement – 4 jaar na laatste contact

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Roodenberg Staalkabels B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roodenberg Staalkabels B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Roodenberg Staalkabels B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roodenberg Staalkabels B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roodenberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine re-adable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Roodenberg Staalkabels B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Roodenberg Staalkabels B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roodenberg.nl

 

Call Now Button